Projectteamlid Kind- en gezinsbescherming bij het Ministerie van VWS – Den Haag / Thuis

17 jun 2021 overige Interim Publiek Den Haag / Thuis

Introductie

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn wij op zoek naar een Projectteamlid Kind- en gezinsbescherming voor 32-36 uur per week voor initieel 5 maanden. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 21 juni 13:00 contact op met Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Organisatie

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

Uit de inspectierapporten en signalen uit de praktijk blijkt dat het netwerk van organisaties die betrokken zijn bij jeugdbescherming, als sprake is van ontwikkelingsdreiging en/of onveiligheid van een kind, complex is georganiseerd. De werkwijzen van de lokale (wijk)teams, Veilig Thuis (VT), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Het is voor deze kinderen, gezinnen en voor professionals belangrijk om de jeugdbeschermingsketen effectiever en slimmer te organiseren. Daarom hebben de bewindspersonen van VWS en JenV samen met de VNG een kwartiermaker de opdracht gegeven om te komen tot een scenario voor de toekomstige kind- en gezinsbescherming.

Het toekomstscenario is als advies eind januari 2021 opgeleverd in samenspraak met alle ketenpartners en diverse stakeholders. In maart is het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerbrief bij Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Het is een verstrekkend en impactvol advies en vraagt om een meerjarig verandertraject.

Daarnaast hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over extra middelen en maatregelen voor actuele problematiek in de jeugdzorg in 2021. Voor de uitwerking van het toekomstscenario, start en doorontwikkeling ontwikkelhubs en daarmee samenhangende vraagstukken het vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen is € 12 mln beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd is 3 mln beschikbaar gesteld voor de doorbraakaanpak gericht op terug dringen van wachttijden in de jeugdbeschermingsketen.

Op korte termijn vraagt dit om inrichting van een landelijke programmastructuur, om de gewenste beweging en de implementatie van het toekomstscenario de komende jaren op gang te krijgen. Deze landelijke structuur moet voorbereid, ingericht en vormgegeven worden.

Stap 1 is het opzetten van een landelijke programmastructuur waar medewerkers van VNG, VWS en J&V naast inhoudelijke experts en tijdelijke medewerkers gezamenlijk uitvoering geven aan het programma. Het programmateam Kind- en gezinsbescherming functioneert onder opdrachtgeverschap van J&V, VWS en VNG.

Voor dit team zoeken we op zeer korte termijn een projectteamlid. Als projectteamlid ben je onderdeel van dit team. Tevens ben je binnen VWS onderdeel van het gecombineerde team van de directies Jeugd en Maatschappelijk ondersteuning: Team Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Veilig opgroeien.

Daarnaast heb je als projectteamlid specifieke werkzaamheden die zien op aanpalende beleidsonderwerpen voor de directies Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning. In nader

overleg zal de invulling worden bepaald. Hieronder zijn werkzaamheden die hiervoor in aanmerking komen nader uitgewerkt.

Functie

Resultaten programmateam Kind- en gezinsbescherming 2021:

– Ontwikkelen meerjarig programmaplan, in samenspraak met belangrijke stakeholders en opdrachtgevers JenV, VWS en de VNG.
– Doorontwikkeling en opzetten ontwikkelhubs, zorgen voor uitzetten, beoordelen aanvragen en monitoren subsidiemiddelen/bijdragen voor de pilots/hubs. Verbindende factor zijn tussen pilot/hubs en inhoudelijke vraagstukken en vervullen van een helpdeksfunctie. Meer specifiek betreft het:

 • Lopende pilots Jeugdbescherming mogelijk verder ontwikkelen naar ‘ontwikkelhubs’ waar het toekomstscenario wordt getest en doorontwikkeld. Dat betekent het verder vaststellen van de randvoorwaarden en een doorgroei naar een eenduidige manier van werken op verschillende regionale niveaus.
 • Daarnaast is het belangrijk om nog dit jaar te starten met ontwikkelhubs in nieuwe regio’s. Verschillende regio’s hebben al aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.

– Opzetten landelijke ondersteuningsstructuur gericht op een netwerk- en kennisfunctie.
– Opzetten monitoringsysteem waarmee de voortgang van de pilots/HUBS inhoudelijk wordt gevolgd, waarbij aangesloten wordt bij hetgeen wat al is ontwikkeld in de loop der tijd zoals de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling en de beleidsinformatie over Veilig Thuis, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
– Opzetten van een communicatiestrategie.
– Verder uitwerken van diverse vraagstukken;

 • waarborgen rechtsstatelijkheid en rechtsgelijkheid;
 • verbinding met volwassen-GGZ en jeugd GGZ;
 • 0 tot 100 aanpak binnen de veiligheidsteams;
 • impactanalyse en IV strategie;
 • doorontwikkeling lokalen- en regionale teams, inclusief schaalgrootte;
 • wetgevingsvraagstukken, waaronder benodigde experimenteer wetgeving.

– Verwerken van de uitkomsten van de consultatie, RSJ advies in een versie 2.0 waarbij de bij het proces betrokken stakeholders zijn meegenomen.
– Begeleiden van onderzoek van een financiële impactanalyse, inclusief onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid.
– Voorbereiden kamerdebatten, beantwoorden kamervragen, opstellen kamerbrieven, organiseren bestuurlijke overleggen opdrachtgevers.
– Toekomstgericht werken en aansluiten bij inhoudelijke opbrengsten en successen van de huidige programma’s. Recente onderzoeken, literatuur, actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen.
– Relevante inhoud en kennis van de huidige, aanpalende programma’s borgen in nieuwe ‘programmaparaplu’ (na 2021).
– Verbinding met het veld, praktijkervaringen, theorie en wetenschappelijke kennis.

Taken projectteamlid Kind- en gezinsbescherming vanuit VWS-perspectief

Algemeen (deze werkzaamheden worden naast jou nog uitgevoerd door een andere collega die namens VWS deelneemt in het projectteam; je trekt hierin in gezamenlijk op)

– Is binnen VWS (in het bijzonder voor directie Jeugd en directie maatschappelijke ondersteuning, directie Wetgeving en directie FEZ) het aanspreekpunt over het scenario Kind- en gezinsbescherming. Maakt de koppeling met wat binnen VWS en op de directies breed speelt.
– Vanuit VWS het voorbereiden van Kamerdebatten, beantwoorden Kamervragen, opstellen kamerbrieven, voorbereiden van bestuurlijke overleggen voor de opdrachtgever vanuit VWS.
– Meehelpen met opzetten, door ontwikkelen, monitoring van HUBS/pilots binnen het projectteam. Zie hierboven.
– Mee ontwikkelen en schrijven van meerjarige programmastructuur voor vanaf 2022 binnen het projectteam en dit toetsen intern bij VWS en haar ketenpartners (o.a. lokale (wijk)teams, Veilig Thuis, Volwassen GGZ, Vrouwenopvang).
– Verwerken van de uitkomsten van de consultatie en andere relevante onderzoeken zoals het verwachtte RSJ advies, eerste verkenning financiële impactanalyse, in een versie 2.0 toekomstscenario kind- en gezinsbescherming waarbij de bij het proces betrokken stakeholders en opdrachtgevers zijn meegenomen.
– Legt samenwerking en verbinding met aanpalende programma’s, zodat de nieuwe programmastructuur voortbouwt op hetgeen in de afgelopen programma’s succesvol is ontwikkeld. De voortzetting van onderdelen van onderstaande programma’s moeten in samenhang met de uitwerking van het scenario bekeken worden. Dit betreft in ieder geval de programma’s:

 • Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Voor wat betreft GHNT is de inzet dat (een aantal van) de activiteiten onder de vlag van de uitvoering van het scenario worden uitgevoerd.
 • Programma Zorg voor de Jeugd
 • Programma Scheiden zonder Schade
 • Programma Kansrijke Start

– Meedenken en bijdragen aan overige inhoudelijk vraagstukken die spelen binnen het projectteam: experimenteren en wettelijk kader toekomstscenario, rechtsstatelijkheid en waarnodig andere collega’s binnen VWS hierbij betrekken.

Specifiek inhoudelijk uitwerken van thema’s binnen het scenario (deze werkzaamheden worden later verdeeld tussen jou en de andere betrokken collega vanuit VWS in het projectteam)

– Bijdragen aan het maken van een deelprojectopzet voor het thema Lokale en regionale teams in samenwerking met projectteam (VNG en JenV) en VWS intern en uitvoering geven aan de acties binnen het deelproject.
– Trekker van het maken van een deelprojectopzet voor thema bijstaan van kinderen en volwassenen (in relatie tot rechtsbescherming) in samenwerking met VWS intern en uitvoering geven aan de acties binnen het deelproject.

Specifiek aanpalende beleidsonderwerpen (onderstaande werkzaamheden (A of B) worden later verdeeld tussen jou en de andere betrokken collega vanuit VWS, die ook deelneemt in het projectteam)

A. Verwijsindex Risicojongeren (VIR) (ongeveer 1,5 dag in de week)

– De VIR is gericht op jongeren en heeft tot doel om samenwerking in de preventie en zorg rond kinderen en jongeren in risicosituaties te borgen. Het is een systeem waarin professionals een registratie kunnen doen en als er een match is van registratie door een andere professional dan wordt dit zichtbaar. De wijze waarop de VIR georganiseerd is, is complex.
– Zomer 2020 is de VIR geëvalueerd. De onderzoekers stellen dat het doel van de Wet VIR onverminderd belangrijk blijft, maar de vraag bestaat of dit doel – het bewerkstelligen van vroegtijdige en onderlinge afstemming zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden verleend – met een landelijke verwijsindex wordt bereikt. Deze evaluatie gaf nog niet voldoende inzicht voor een besluit over vervolg. Daarom is voorjaar 2021 een verdiepend onderzoek gestart wat loopt tot 1 juli. Dit vraagt de komende tijd veel zowel beleidsmatig als politiek gezien vervolgacties. Concreet vraagt dit bijvoorbeeld:

 • Schrijven beleidsreactie op basis van de onderzoeksbevindingen van het recent uitgevoerde onderzoek
 • Adviseren voor een aanbeveling over de toekomstbestendigheid van de Verwijsindex Risicojongeren o.b.v. de onderzoeksresultaten, de wetsevaluatie en eerder opgehaalde informatie. Eveneens moet dit in relatie worden gezien met de lopende ontwikkelingen in het jeugdveld, zoals het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.
 • Opvolging geven aan politieke besluitvorming omtrent de toekomstbestendigheid van de Verwijsindex Risicojongeren
 • Plan van aanpak opstellen: wat is hier voor nodig, wie hebben we hier voor nodig en hoe moet dit er uit komen te zien.
 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak.
 • Contacten onderhouden binnen VWS en met het veld gedurende het proces.

B. Veilig Thuis in verbinding met het veld (ongeveer 1,5 dag in de week)

– Veilig Thuis is de centrale plek voor adviezen en meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling, met een wettelijke taak vanuit de Wmo2015. De directe opdrachtgevers van de 26 VT’s zijn gemeenten, als stelselverantwoordelijke werken we samen met JenV, de VNG en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis samen aan verbeteringen en zorgen we dat VT’s aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat Veilig Thuis oog heeft voor specifieke groepen als ouderenmishandeling en schadelijke praktijken. Afhankelijk van de behoefte gedurende de opdracht, is inzet nodig op beleidswerk rondom Veilig Thuis. Voorbeelden zijn:

 • Doorontwikkelen van de beleidsinformatie van Veilig Thuis
 • Aansluiting en inbedding van Veilig Thuis in de zorg- en veiligheidshuizen
 • Uitvoeren van twee wetswijzigingen:
 1. BSN-levering van VT’s aan het CBS, zodat we nog beter in beeld krijgen hoe en waar huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland plaatsvindt.
 2. Chatfunctie van Veilig Thuis: basis voor gegevensuitwisseling.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Heeft een Academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft een beleidsachtergrond
 • Heeft 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Functie-wensen

 • Heef kennis van het sociaal domein of veiligheidsdomein.
 • Is vernieuwings/veranderings-gericht; weet dat te vertalen en te gebruiken in het meeschrijven aan een meerjarig programmaplan.
 • Heeft ervaring met het ontwerpen van een programma (kennis van organisatieverandering e.d.)
 • Heeft ervaring met het werken met diverse stakeholders;
 • Is bekend met departementale besluitvormingsprocessen en het krachtenveld waarin deze tot stand komen;
 • Heeft sterke communicatieve eigenschappen en is bekend met interne processen of communicatievraagstukken in relatie tot de overheid.
 • Kan zich handhaven in een weerbarstige context waar verschillende belangen spelen en soms tegenover elkaar zijn en waar er voor verschillende organisaties veel op het spel staat.
 • Kan zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden en toch koers houden;
 • Is hands on, pragmatisch en resultaatgericht.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Sollicitatie

Fadime Yüksel via f.yuksel@aeves-im.com.

Solliciteren