Programmasecretaris ‘Directie Woningmarkt’ – ‘s-Gravenhage

5 jan 2021 overige Projectmanagement 's-Gravenhage

Introductie

Voor het Kerndepartement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij opzoek naar een Programmasecretaris voor 32 of 36 uur per week. Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór maandag 11 januari om 10.00 uur contact op met Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Organisatie

Iedereen in Nederland wil prettig wonen. Dat is een goed recht. Of dat in de praktijk nu huren of kopen betekent. Op dit moment is er sprake van woningnood en er zijn grote regionale verschillen op de woningmarkt. Met name in de Randstad en voor starters is het moeilijk een betaalbare woning te vinden. Daarom geven we op dit moment prioriteit aan het vergroten van het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen. Ook staan we voor een grote verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en willen we natuurlijk excessen op de woningmarkt aanpakken (zoals discriminatie en malafide verhuurders).

De directie Woningmarkt draagt bij aan een goed functionerende woningmarkt, waarin iedereen een goede en betaalbare woning kan vinden. We opereren vaak in regionaal samenwerkingsverband en werken aan concrete beleidsvoorstellen op basis van feiten en analyse, inzicht in het politieke krachtenveld en goed overleg met de buitenwereld. Veelal resulteert dit in bijbehorend politiek debat met de Tweede en Eerste Kamer.

De afdeling Woningbouwontwikkeling richt zich op het voorwaardenscheppende en richtinggevende nationale beleid dat nodig is om zorg te dragen voor de bouw van voldoende betaalbare woningen passend bij de vraag. De afdeling bouwt verder op bestaande eigen beleidstrajecten. Een belangrijk dossier zijn de woondeals en daarbinnen de versnelling van 14 woningbouwlocaties. Dit zijn dossiers die we gezamenlijke met mede overheden oppakken. De woningbouwopgave is nauw verbonden met andere beleidsterreinen in het sociaal/fysieke domein. Daarbij is er een sterke relatie met verduurzaming, verstedelijking, klimaatbestendigheid en de energietransitie. Op deze terreinen werkt de afdeling samen met andere departementen en andere onderdelen van BZK. Zo is vanuit de Woningbouwopgave inzet op stikstof, de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, corporaties, krimp, bouwkwaliteit, conceptueel bouwen, veilige en leefbare wijken, infrastructuur en luchtvaart.

Functie

In aanloop naar een volgend kabinet zijn de directie woningbouw en de directie ruimtelijke ordening gestart met een programma om op 14 grootschalige gebieden de woningbouw te versnellen. Het gaat hierbij om grote integrale gebiedsontwikkelingen waar actieve gezamenlijke inzet van alle overheden nodig is. De gebieden passen in de reeds in gang gezette ontwikkelingen, zoals de woondeals, regionale verstedelijkingsstrategieën en het MIRT. De trajecten hangen met inhoudelijk met elkaar samen en kennen ook gedeeltelijk dezelfde stakeholders.

Een programmatische aanpak en afstemming tussen en binnen de verschillende programma’s en activiteiten (versnelling van de ontwikkeling van de 14 gebieden, regionale verstedelijkingstrategieën ende woondeals) is van groot belang voor het slagen van de verschillende doelen.

Om de afstemming te faciliteren wordt er een strategisch programmasecretaris gezocht. Deze heeft een inhoudelijk verbindende rol tussen de programma onderdelen en ondersteunt daarnaast de programmamanagers. We zoeken een zelfstandige secretaris, die inhoudelijke verbindingen legt en gemakkelijk op mensen afstapt. Naast het bedenken en uitvoeren van een goede procesinrichting, het plannen, organiseren en verslagen maken van overleggen en sessies, is het verrichten van beleidsmatig werk een belangrijk deel van je taak. Je kunt daarbij denken aan het schrijven van inhoudelijk notities zoals het vormgeven van de governance, bijeenkomsten voorbereiden met stakeholders, het beantwoorden van kamervragen, het uitbesteden van opdrachten en een bijdrage leveren aan brieven. Er wordt gestreefd naar een verhouding van 50% secretariswerk en 50% inhoudelijk beleidswerk. De werkzaamheden van de programmasecretaris bestaan meer gedetailleerd uit:

  • Bedenken en bewaken van werkprocessen in het programma;
  • Het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende programma’s;
  • Inhoudelijke bijdrage leveren aan op het terrein van governance, inzet kabinetsformatie en diverse andere beleidsproducten;
  • Inplannen van afspraken en overleggen;
  • Maken van verslagen van de bijeenkomsten
  • Deadlines bewaken, uitzetten afspraken en bewaken of gemaakte afspraken worden uitgevoerd.


Functie-eisen

Jij hebt:

Een afgeronde universitaire opleiding of een vergelijkbaar werk en denkniveau;
Minimaal 2 jaar werkervaring;
Kennis van de ‘Haagse praktijk’;
Kennis of ervaring op de beleidsterreinen wonen en ruimtelijke ordening;
Legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen en kan gemakkelijk schakelen;
Kan zelfstandig werken;
Heeft een vlotte pen.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kwame Hammond via k.hammond@aevesbenefit.com

Solliciteren