Interim Locatiemanager AZC bij het COA – Oisterwijk

3 nov 2020 overige Engineering Oisterwijk

Introductie

Voor het COA zijn wij op zoek naar een interim Locatiemanager voor het AZC Oisterwijk voor gemiddeld 36 uur per week voor ongeveer een half jaar. Mocht je geïnteresseerd zijn in- of vragen hebben over deze vacature neem dan gelieve vóór donderdag 5 november 14:00 uur contact op met Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers biedt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid opvang aan asielzoekers die naar Nederland komen. Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist.

Functie

De locatiemanager geeft leiding aan locatiegebonden team(-s) opvang en begeleiding, vanuit de maatschappelijke opdracht van het COA en de vreemdelingenketen. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het het integraal (vanuit het geheel en in onderlinge samenhang) managen van een groep medewerkers binnen een locatie en/of organisatie-eenheid, processen en resultaten op gebied van de opvang en begeleiding van asielzoekers. De locatiemanager zorgt voor een goede afstemming en communicatie met de omgeving zodat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven.

Integraal management:

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de organisatie-eenheid, de onderlinge afstemming tussen verschillende functies op de locatie en/of binnen de eenheid.
 • Draagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan/managementcontract (doelstellingen, activiteiten, personele, financiële en huisvesting consequenties) binnen de gestelde kaders.
 • Is verantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken van de locatiegebonden taken.
 • Legt periodiek verantwoording af aan de regiomanager over bereikte resultaten en inzet van middelen.
 • Geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de team(-s) en locatie.
 • Draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode.
 • Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden van ingehuurde diensten.
 • Verdeelt de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting.
 • Voert gesprekken in het kader van de HR-cyclus.
 • Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en
 • knelpunten en lost conflicten op.
 • Voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie.
 • Volgt en analyseert relevante landelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Maakt keuzes voor de uitvoering van de opvang binnen de team(-s) en locatie vanuit de organisatie visie op leidinggeven.

Communicatie en netwerken:

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern (beleidsafdelingen, collega’s enz.), en extern (gemeenten, ketenpartners, belangengroeperingen, buurtbewoners enz.) zodanig dat het COA goed geïntegreerd is in haar omgeving.
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in locale externe overlegvormen.
 • Treedt namens het COA op als vertegenwoordiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen.
 • Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit.

Ontwikkelen op inhoud, processen en methoden en technieken:

 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in methoden en technieken in de opvang en begeleiding van asielzoekers.
 • Vertaalt wensen en behoeften naar ontwikkeling van methoden en technieken.
 • Zorgt voor overdracht van kennis, methoden en technieken aan de medewerkers.
 • Adviseert medewerkers in specifieke gevallen over de toepassing van methoden en technieken in de opvang en begeleiding.
 • Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding.
 • Doet voorstellen voor verbetering

Samenwerken met Externe partners:

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenwerking met verschillende externe partijen in de keten, maar ook met de gemeente waarin de locatie zich bevindt. Bij deze contacten is het van belang dat de processen van het COA in de samenwerking met de externe organisatie goed vorm krijgen. Dit vraagt om een helder zicht op de belangen van de ketenpartners, de asielzoekers en de gemeenten. De locatiemanager is een belangrijke speler in de samenwerking met alle verschillende organisaties.

Varieteit aan instroom, bijzondere problematiek en processen:

De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. Dat betekent dat de organisatie voortdurend moet worden aangepast aan de vraag en de bezetting van een locatie. Daarnaast is er een verscheidenheid aan primaire en ondersteunende processen. Van de locatiemanager wordt verwacht dat hij / zij deze processen vormgeeft en aanstuurt. Dit vraagt om het stellen van heldere en haalbare doelen.

Functie-eisen

 • Diploma HBO opleiding
 • Kennis van agogische begeleidingsmethoden
 • Bedrijfsmatige kennis
 • Kennis van en affiniteit met management en aansturing van medewerkers

Competenties:

 • Weet binnen een groep samenwerking en synergie tot stand te brengen en te stimuleren.
 • Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven
 • Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.
 • Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie.
 • Bevordert en begeleidt de ontwikkeling van medewerkers
 • Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.

Aanbod

Het is mogelijk om voor de duur van de opdracht een tijdelijk, marktconform, contract af te sluiten. De arbeidsvoorwaarden bepalen wij aan de hand van jouw geschiktheid, motivatie en werkervaring. Het is tevens mogelijk om als zzp’er via ons aan de slag te gaan. Neem graag contact met ons op voor meer informatie.

Inlichtingen

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Sollicitatie

Kas Bahrami Tash via k.bahramitash@aevesbenefit.com

Solliciteren